มี  10  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

- ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้สายสามัญเพื่อเพิ่มวิทยฐานะทางการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอแม่แตง เข้ามาจัดการศึกษาให้คนพิการในสถาบัน

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 โดยประสานความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาจัดการทดสอบให้คนพิการในสถาบัน

   

   

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th