การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563)

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปี 2564 (10 พ.ย.2563)

ศูนย์ฯ หยาดฝน
ร่วมปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหยาดฝนเดอะซีรี่ย
EP.1 โยคะผ่อนคลาย