ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ ส่งเสริมการสร้างงาน
สู่รากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี | คุยกันวันใหม่

ศึกชิงความเเม่น กีฬาเเชร์บอล

Self Empowerment ครั้งที่ 1

ศึกชิงความเเม่น กีฬาฟุตซอล

กิจกรรม Brain Gym ลงสีด้วยนิ้วมือ

ศึกชิงความเเม่น

ศูนย์หยาดฝนฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ห่างไกลโรคไข้เลือดออก

ศพอ.หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

ซอประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวน
เข้ารับการฝึกอาชีพคนพิการ

ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน
 

ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน
 

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การดูเเละรักษา
เเละซ่อมเเซมรถนั่งคนพิการ (Maintenance and repair)"

กิจกรรม "ไห้วครู" ประจำปี 2565
 

รายงานตัวคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ
ประจำปี 2565

โครงการ"พัฒนาคนพิการ
ด้านการศึกษาเเละการมีงานทำ"

NBT North รวมใจฯ
ศูนย์ฯคนพิการหยาดฝน เปิดศูนย์ สร้างสุข เพื่อชุมชน

ถักทอเรื่องราว ร้องป่าวฝีมือ
koyori ซีซัน 2

หยาดฝน SHOW ว่าด้วยความรู้ 10 นาที
กับ "เกษตรสร้างสุข" EP.3 : ทำคันนา

ป่าสร้างชีวิต
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

หยาดฝน SHOW ตอนควาามรู้ 10 นาที
กับแผนกเกษตรกรรม EP.2 ปลูกผักในน้ำ

หยาดฝน SHOW ว่าด้วยความรู้ 10 นาที
กับ "เกษตรสร้างสุข" EP.1 : เห็ดนางฟ้าภูฐาน

หยาดฝน SHOW ตอนอยากขาย EP.1 : ถุงผ้า


การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563)

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปี 2564 (10 พ.ย.2563)

ศูนย์ฯ หยาดฝน
ร่วมปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหยาดฝนเดอะซีรี่ย
EP.1 โยคะผ่อนคลายฝายชะลอน้ำบ้านหยาดฝน

ชาวหยาดฝน ร่วมใจฉีดวัคซีน

หยาดฝน SHOW ep.2 การจ้างงานคนพิการมาตรา 35

พม. จุดประกายการพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา
และการมีงานทำ

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563)

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปี 2564 (10 พ.ย.2563)

ศูนย์ฯ หยาดฝน
ร่วมปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหยาดฝนเดอะซีรี่ย
EP.1 โยคะผ่อนคลาย