อธิบดี พก. เน้นย้ำการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย หลักธรรมภิบาล
และนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด