มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่


โครงการยิ้มสู้ มาร์เกต โครงการยิ้มสู้ มาร์เกต (12)
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (11)
โครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน โครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน (8)
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมสำหรับคนพิการ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมสำหรับคนพิการ (6)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่มีคุณภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่มีคุณภาพ (9)
งานวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล cancer care 2016 ครั้งที่ 9 งานวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล cancer care 2016 ครั้งที่ 9 (9)
โครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ จ.เพชรบุรี โครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ จ.เพชรบุรี (27)
โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว (18)
      

ข่าวรับสมัครงาน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


Premium Templates