มี  41  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

textphoto

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. และOne Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2563  นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. และOne Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) (IMPECT) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย และภาคีองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประธานการประชุมทีม One Home และพบปะเครือข่าย พร้อมมอบนโยบาย รับฟังปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของกระทรวง พม. ระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังปัญหาและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด  โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรม พก. และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมลงพื้นที่และประชุมดังกล่าว

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดงาน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต  จัดกิจกรรม “ยี่เป็งรำลึก” เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีทำงานเป็นที

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 33 ปี

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนา 33 ปี ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพรุ่นที่ 33

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านพระครูวิธานนวกรรม เจ้าคณะตำบลแม่แตง วัดแม่ก๊ะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางมยุรี ยกตรี กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 33 จำนวน 13 คน โดยนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทเพื่อเสริมพลังการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 หลักสูตร

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี 2 กิจกรรม ได้เเก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร และบุคลิกภาพ” หลักสูตร 2 วัน (ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ  เเละการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะบำบัดพื้นฐาน 1 : Self Care” หลักสูตร 3 วัน (ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์การทำชิ้นงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เเละทบทวนองค์ความรู้การจัดบริการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม

ชมรมผู้ออกกำลังสวนสมโภชน์ 700 ปี นำจักรยานมือสองสภาพดี​ มอบให้แก่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

20 สิงหาคม 2563 : ชมรมผู้ออกกำลังสวนสมโภชน์ 700 ปี นำโดย นายสถาพร​ ชัยศิริ​, นายเกษม​ เนตรศักดิ์เกษม​ และ นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ​ นำจักรยานมือสองสภาพดี จำนวน 13 คัน พร้อมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยมี นางสาว ระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบสิ่งของ และให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมแปลงเกษตรสร้างสุข ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง หนึ่งในโครงการพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมคณะ รมว.พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จ.เชียงใหม่

วันที่14 - 15 สิงหาคม 2563 รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนและคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 195 ครอบครัว ณ บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการเข้าร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ที่ไม่มีเวลาและไม่สามารถหาสถานที่เลี้ยงดูเด็กได้ โดยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในประเทศไทยใน จ.เชียงใหม่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จากนั้น รองอธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “อพม.ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักโครงการเคหะชุมชนฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัด พม. ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ตรวจเยี่ยมศูนย์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ตรวจเยี่ยมศูนย์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ รอบที่ 2 โดยประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพแต่ละแผนก พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่คนพิการของศูนย์ฯ โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ พก. ในกิจกรรมจิตอาสา

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ณ ท้องสนามหลวง ภายในบูธกิจกรรมของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฝั่งศาลฎีกา) พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจคนพิการ พร้อมร่วมกิจกรรมกับคนพิการ ได้แก่ ชิมอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เครื่องต้มยำสวนเกษตร  และร่วมร้องเพลงกับศิลปินนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ From Street to Stars หรือ ศิลปิน S2S ในกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคนพิการร่วมกิจกรรม ณ​ บริเวณท้องสนามหลวง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรจันทร์  เกียรติศิริโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การดำเนินการส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์ฯหยาดฝน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัด พม. ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร​ ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล​ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะได้รวบรวมรายงานกระทรวง พม.เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

พิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ “กิจกรรมเมนูอาหารตักบาตร ลดอาพาธป้องกันความพิการ” โดยมีการถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

อธิบดี พก. เปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์แก่คนพิการในศูนย์ฯ นำร่อง 3 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งหวังให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (ธรรมชาติบำบัด) รวมถึงส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสแก่คนพิการในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ One Home พม.เชียงใหม่ อาสาสมัคร (อพม.) องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงาน พก. ส่วนกลางและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (3 ศูนย์) ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562

อธิบดี พก. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน ซึ่ง พก. ในฐานะเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้คนพิการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ One Home พม.เชียงใหม่ คนพิการ และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ เข้าร่วมในพิธี

โครงการยิ้มสู้ มาร์เกต

วันที่ 22 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง พรมเช็ดเท้า การนวดแผนไทย ขนมทองม้วน ขนมกระหรี่ปั๊บ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายประณมพร วิชรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป้าหมายเป็นคนพิการภายในศูนย์ฯและคนพิการและครอบครัวในชุมชุน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560

โครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน

วันที่ 4 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 มี.ค.2560 ศูนย์ฯหยาดฝน ดำเนินการจัดโครงการทักษะชีวิตและสังคมกิจกรรมการเดินทางและสัญลักษณ์โดยพาผู้รับการฝึกอาชีพเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะลำปาง

งานวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล cancer care 2016 ครั้งที่ 9

วันที่ 18 มี.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน นำผู้รับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่จำนวน 65 คน เข้าร่วมงาน cancer care 2016 ครั้งที่ 9 ณ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นประธาน

โครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ จ.เพชรบุรี

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับฯ เดินทางไปเพชรบุรี เพื่อร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ ที่พระนครคีรี เขาวัง ช่วงเย็นจัดกิจกรรมคพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆและนันทนาการและลงเล่นน้ำทะเล

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม เป้าหมาย 70 คน เป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ระหว่างเดือนธันวาคม 59 ถึง มกราคม 60

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาทางก้านร่างการย อารมณ์ จิตใจ สังคม การรู้จัก ชนะ แพ้ อภัย การแสดงออกถึงความสามัคคี และมอบรางวัลให้กับคนดีศรีหยาดฝนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับคนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร ผู้ประสบปัญหาร้อนเรียนผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร ผู้ประสบปัญหาร้อนเรียนผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

วันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนักสังคมสงเคราะห์ สอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149/17 หมู่ที่ 14 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีร้องทุกข์ผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายและปัญหาหนี้สิน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และต้องดูแลบุตรชายพิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งเข้าฝึกอาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ หยาดฝน โดยผลจากการประชุม ศูนย์ฯ หยาดฝน ได้ประสานในการจัดหางานให้บุตรชายที่บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และ สนง.พมจ.ชม. จะสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายให้กับนางชูจิตร์ ฯ เพื่อมีรายได้และลดภาระหนี้สิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ

ออกหน่วยบริการ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายดิเรก นันทะแสง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การจดทะเบียนคนพิการ การกู้ยืมเงินคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ สิทธิของคนพิการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

การเรียนการสอนประจำสัปดาห์ กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ

วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 กลุ่มทักษะอาชีพได้จัดการเรียนการสอนตามแผนกเรียน เพื่อฝึกทักษะงานด้านอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โดยมีกิจกรรมตามแผนกเรียนดังต่อไปนี้


1. แผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ฝึกตรวจเช็คซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ระบบดันโซ่ราวลิ้นรถจักรยานยนต์

2. แผนกคอมพิวเตอร์ สอนการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การทำงานจากงานเสมือนจริง การสร้างสูตร และฟังก์ชั่นในงานเสมือนจริง

3. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ สอนการหมวกการทำ Shopping Bag

4. แผนกเกษตรกรรม เรียนรู้การปลูกอัญชัน 5 กลีบและตัดกิ่งอัญชันที่ไม่สมบูรณ์ออก และทดสอบความรู้ด้านการเกษตร ผสมผสาน

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมหารือการส่งเสริมเเละพัฒนาคุนพิการด้านการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และนายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าพบหน่วยงานภาคีเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ MOU ในการพัฒ​นาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำอย่างเป็นระบบ ได้แก่  นางฐิติมา นราพงศ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  , นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ,  นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล  ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์  ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมหารือการส่งคนพิการเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางวรรณา กมลกวิน ครูสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า ระดับ ช 2 ร่วมต้อนรับ นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร นายกสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา พร้อมคณะ เยี่ยมชมการเรียนการสอนแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ พร้อมหารือการส่งคนพิการที่ฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ"อบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal"

ศูนย์ฯ หยาดฝน หารือความร่วมมือพัฒ​นาคนพิการด้านการศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ​ นางสมหวัง​ โชติการ​ ผอ.วิทยาลัยเทคนิค​สันกำ​แพง​ จังหวัด​เชียงใหม่​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ​ศูนย์​ฯ และร่วมประชุมหารือความร่วมมือพัฒ​นาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงานทำอย่างเป็นระบบ โดยเปิดหลักสูตร​ระดับประกาศนียบัตร​วิชาชีพ (ปวช.) นำร่องสาขาคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​  ในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้กำหนดแผนเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและการมีงานทำ  ร่วมลงนาม MOU  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ฯ หยาดฝน ส่งเสริม จนท.และผู้รับฯ ร่วม
ศูนย์ฯหยาดฝน บันทึกความดี DEP Goodness Memo โดยเขียนการทำสิ่งดีๆ ของตนเอง หรือคำชื่นชมเพื่อนร่วมงานในแต่ละเดือน ติดที่บอร์ดหน้า สนง. (ทำความดีต้องบอกต่อ)​
นอกจากนี้.. ผู้รับของเรา ก็มีดีอยากบอกต่อเช่นกัน โดยมีสมุดบันทึกความดี ที่ทำจิตอาสา ช่วยเหลือคนอื่นในศูนย์ (ซึ่งไม่ใช่งานที่ทำประจำหรือเป็นงานในหน้าที่)​ และ จนท. หรือผู้รับ ฯ เห็นว่าเป็นความดีน่ายกย่อง จนท.จะลงบันทึกพฤติกรรมความดีในสมุดพร้อมลงชื่อรับรอง ความดีนี้จะรวบรวมไว้ และสะสมรับรางวัล "คนคุณธรรมบ้านหยาดฝน ประจำปี 2564"
ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดแก่ผู้รับฯ และ จนท. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดนตรีบำบัด "เสียงล้านนาบ้านหยาดฝน" เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้รับฯ และ จนท.ศูนย์ฯ โดยฝึกทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมือง ซึ่งช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย สร้างสมาธิ พัฒนาอารมณ์ และการปรับตัวช่วยเหลือผู้อื่น โดยได้รับสนับสนุนจากจิตอาสา (ครูสุเนตร และครูลักขณา ธีระวัฒน์สกุล) ฝึกซ้อมทุกวันพฤหัสบดี ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

ศูนย์ฯ หยาดฝนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศรีเพ็ญ ปัญญา , นางสาวรเรศ จินใจ, นางรัตนาภรณ์ บุญเพิ่มพูน,
นางกัญญาณัฐ์ กองคำและนายดวงดี ปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์" เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ พลับพลาพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่แตงเป็นประธาน
ศูนย์ฯ หยาดฝนให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน ๓๐ คน เข้าฝึกประสบการณ์โดยจัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพและส่งเสริมสุขภาพจิต”ให้แก่ผู้รับฯ รวมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับใช้กับคนพิการทางสติปัญญา และทางจิตใจกลุ่ม (NewChance)
โดยทุกกิจกรรมล้วนยังคงมาตรการป้องกันคัดกรองโรค COVID-19โดยวัดไข้ เน้นล้างมือด้วยน้ำสบู่ สเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝนร่วมต้อนรับนายพลากร​ สุวรรณ​รัฐ​ องคมนตรี​ในการลงพื้นที่

วันที่ 4 มีนาคม 64 นางสาวระรินทิพย์​ เพ็ชร​เจริญ​ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง ร่วมต้อนรับนายพลากร​ สุวรรณ​รัฐ​ องคมนตรี​ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม รับฟังสถานการณ์และการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง–แม่งัด–แม่กวง) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ หยาดฝนร่วมพิธีและร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมประจำสัปดาห์ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต วันที่ ๑ –๘ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ –๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดบริการสวัสดิการ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่
ผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อลดภาวะความเครียดทางอารมณ์ เสริมพลังในการดูแลตนเองและลดการพึ่งพิง ได้แก่ กิจกรรมคหกรรม นำผู้รับฯทำขนมหัววุ้นสายรุ้ง กิจกรรมกีฬาและนันทนาการนำผู้รับฯเรียนรู้กติกามารยาทในการเล่นแชร์บอลและฝึก
ในการเล่นเบื้องต้น กิจกรรม ๕ ส. นำผู้รับฯจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพกิจกรรมพัฒนาวันหยุดทำความสะอาดรอบบริเวณรอบศูนย์ฯ กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา โดย ศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน
อำเภอแม่แตง (กศน.แม่แตง) จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกิจกรรมล้วนยังคงมาตรการป้องกัน คัดกรองโรค COVID-19 โดยวัดไข้ วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้า และเย็น เน้นล้างมือด้วยน้ำสบู่
สเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

รายงานการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์ ฯ หยาดฝน ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ.2564
รายงานการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์ ฯ หยาดฝนประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ.2564
1.ออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 8 ราย ให้คำปรึกษาเรื่องกู้ยืมเงินคนพิการจำนวน 1 ราย
2.ร่วมกิจกรรมปฎิบัติการสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ให้แก่ผู้รับฝึกอาชีพของศูนย์ฯหยาดฝน
3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ Dettol เช่น ขอบบานประตู โต๊ะเก้าอี้ Table Shield เพื่อป้องกันโรคโควิด 19
4.คัดกรองการเข้า-ออก ผู้ที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์ฯ โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัย
ศูนย์ฯ หยาดฝน ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ “พัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา” - ศูนย์ฯ หยาดฝน ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ “พัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา”

       วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ หัวหน้างานวิจัยฯลุ่มน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจแนวป่าสงวนอินทขิล บริเวณรอยต่อระหว่างสวนเกษตรของศูนย์ฯ กับพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ฯ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ จำนวน 106 ไร่ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาการบุกรุกเผาป่าทำให้เกิดปัญหาควันไฟในเขตชุมชน รวมถึงยังประสบปัญหาความแห้งแล้งของป่าและผืนดิน จึงกำหนดแผน โครงการพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชนต้นแบบ โดยมีแผนเร่งด่วนปี 2564 ในการจัดทำฝายต้นน้ำ 5 แห่ง(ฝายแม้ว) เพื่อสร้างความชุ่มชื้นผืนป่าและชะลอการไหลของน้ำ การพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 สวนป่าสมุนไพร การปลูกแนวป่าพืชเขียวสร้างแนวกันไฟ และในปี 2565 จะดำเนินการขยายผลทำแนวกันไฟ สำรวจความหลากหลายของพืชพันธุ์ท้องถิ่น และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อคนตาบอดและคนทั้งมวล สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 - ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

       วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ภายในศูนย์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://www.m-society.go.th/ถวายพระพรออนไลน์ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน นิเทศการทำงานชองคนพิการในสถานประกอบ ตาม ม.33 - ศูนย์ฯ หยาดฝน นิเทศการทำงานชองคนพิการในสถานประกอบ ตาม ม.33

       วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
และนายดิเรก นันทะแสง นักสังคมสงเคราะห์  นิเทศติดตามการทำงานของคนพิการกลุ่ม New Chance รอบ 3 เดือน (มีนาคม –พฤษภาคม 2564) ได้แก่ นายอาทิตย์ วงค์แห่งมิตร  พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย  และนายสุทัศ เจียมดาศักดิ์ พิการทางสติปัญญา ซึ่งเข้าทำงานมาตรา 33 ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต (คัดแยกผลไม้) ของบริษัท สวิฟท์ โฟรเซ่น จำกัด โดยประเมินสมรรถนะในการทำงาน และรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคลต่อไป

ศูนย์ฯ หยาดฝน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564 - ศูนย์ฯ หยาดฝน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564

       วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564" เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน กฎระเบียบและการอยู่ร่วมกันของศูนย์ฯ รวมถึงได้พบปะเจ้าหน้าที่ ครูประจำแผนก และรับทราบปัญหาเพื่อช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ โดยมี นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯหยาดฝน ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน - ศูนย์ฯหยาดฝน ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

       วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่รับผิดชอบทีม  One Home  จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ต.เชียงดาว และ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว รวม 11 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม

กิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ - กิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ

วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิและ ทำกรวยดอกไม้เพื่อถวาย เป็นเครื่อง สักการะพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 61 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน และยังคงมาตรการ ป้องกัน
โรค COVID-19

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ภายในศูนย์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://www.m-society.go.th/ถวายพระพรออนไลน์ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ลงพื้นที่พบคนพิการทางการเห็น ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - ลงพื้นที่พบคนพิการทางการเห็น ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เเละมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ พบคนพิการทางการเห็น จำนวน 22 คน ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คนพิการไม่สามารถออกจาก
ที่พักอาศัยไปร้องเพลงได้ ทำให้ขาดรายได้ และประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขาดแคลนอาหาร เป็นต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 22 ถุง ให้กับคนพิการและครอบครัว ,ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบพืชผักทางการเกษตรและไข่ไก่ ให้กับคนพิการ , มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ มอบถุงยังชีพและข้าวสาร 

 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th