มี  24  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

การแบ่งโครงสร้างภายในของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. ฝ่ายบริหารทั้่วไป

  • JD - งานธุรการ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การเงิน บัญชี บริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนอื่นๆ

2. กลุ่มวิชาการและแผนงาน

  • JD - งานนโยบายแผนงาน งบประมาณ วิจัยนวัตกรรม มาตรฐานตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการความรู้ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล

3. กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ

  • JD -  การฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์

4. กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

  •  JD - การเตรียมความพร้อมทักษะชีวิต (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม) การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การคุ้มครอง การดำรงชีวิตอิสระ

 

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th