มี  20  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

1. เป็นคนพิการ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 14 – 45 ปี (มีบัตรประจำตัวคนพิการ)

2. สัญชาติไทย

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันและความพิการไม่เป็นอุปสรรค์ในการฝึกอาชีพ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ

 

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th