Accessibility Tools

มี  32  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 80 การจัดการองค์กร ภายใต้มาตรฐานการจัดสวัสดิการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

2.ร้อยละ 70 ของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน มีทักษะอาชีพและมีงานทำ

3.ร้อยละ 80 การมีส่วนร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.คนพิการ ครอบครัว ชุมชน เสริมพลังทางอาชีพและศักยภาพ เพื่อการดำรงอาชีพอิสระ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 
 

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com