Accessibility Tools

มี  43  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

ศูนย์บริการสาขา


ความเป็นมา

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดเขตรับผิดชอบใน 7 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอแม่แตง
2. อำเภอเชียงดาว
3. อำเภอไชยปราการ
4. อำเภอฝาง
5. อำเภอแม่อาย
6. อำเภอพร้าว
7. อำเภอเวียงแหง

บทบาทภารกิจ

1.จดทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการ ต่ออายุบัตร ออกบัตรใหม่กรณีชำรุดหรือสูญหาย และเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพิ่มหรือเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ ฯลฯ )
2. รับเรื่องการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง
3. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการพัฒนาศักยภาพอาชีพของคนพิการ สิทธิทางการแพทย์ การศึกษา เบี้ยความพิการ
4. บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
5. บริการประสานการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com